Thần Ma H5, Game H5 mới được phát hành năm 2022 của MozoPlay